Navigácia

Navigácia

Výsledky diagnostiky školy

Výsledky diagnostiky školy

 

V rámci diagnostiky škôl, ktorú realizoval školský network, sa z 50 diagnostikovaných škôl naša škola umiestnila najlepšie.

Systémová diagnostika Cirkevnej základnej školy v Púchove 

            Výchova a vzdelávanie čelí v súčasnosti novým, mohli by sme povedať epochálnym, výzvam. Prebiehajú dôležité zmeny vo všetkých inštitúciách, ktoré tvoria postmodernú spoločnosť, z ktorých ani jedna nie je dôležitejšia ako škola, pretože ani jedna nemá väčší dlhodobý dopad na budúcnosť jednotlivca, mesta, regiónu a krajiny. Akú školu  v súčasnosti hľadá rodič pre svoje dieťa? Ako vyplýva z prieskumov, je to škola, ktorá sa celkovo postará o dieťa, pričom zabezpečí jeho rozvoj na všetkých úrovniach od zdravého a bezpečného priestoru, v dobrom kolektíve detí a učiteľov, s čo najlepším vzdelávaním, až po pripravenosť na ďalšie štúdium alebo prácu. Toto všetko by však stále bolo málo, ak by  škola neposkytla pridanú hodnotu vo formovaní krásneho a dobrého charakteru dieťaťa,  vo formácii základov správania pre dobre fungujúci budúci rodinný život, v realizácii osobného dobra žiaka, ale aj spoločného dobra miestnej alebo celospoločenskej komunity. Môžeme z tohto pohľadu definovať aj školy na Slovensku? Proces premeny začína kritickou osobnou i kolektívnou sebareflexiou.

            Na tento krok sa podujala aj Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove. Systémová diagnostika školy prebehla pod vedením doktora Ladislava Baranyaia zo združenia Školský network. Mala podobu dôkladne zostavených dotazníkov, ktoré vypĺňali žiaci šiesteho až deviateho ročníka, pedagogický zbor, nepedagogickí zamestnanci a rodičia všetkých žiakov školy. Výsledkom Cirkevnej základnej školy sv. Margity je hodnotenie: "Vynikajúca škola s perspektívou rastu." Ako sa vyjadril doktor Baranyai na celoškolskom rodičovskom stretnutí, dokonca z približne 50 štátnych a cirkevných škôl, bola škola hodnotená ako najlepšia.

            Čo sa za týmto zhodnotením skrýva? Z prieskumu vyplynuli viaceré závery týkajúce sa  súčasného stavu školy, ale zároveň aj jej budúceho smerovania. Ukázalo sa, že CZŠ sv. Margity  je vedená tak, že jej vnútorná klíma je charakteristická tým, že sa v nej žiaci a učitelia dobre cítia, že radi chodia do školy. Svedčí o tom  nízka miera entropie - podiel neefektívne/neproduktívne vynakladanej energie, ktorá sa v  škole pohybovala v porovnaní s inými školami Slovenska na veľmi nízkej úrovni, čo signalizuje zdravé fungovanie školy a radosť z učenia a z práce. Ďalším dôležitým zistením bola kultúra  a vitalita vedenia a pedagogického zboru. Ide o nadšených ľudí prichádzajúcich s radosťou do práce,  s tým, že sú v škole vytvorené vhodné podmienky pre prácu a učenie v 3. tisícročí, s dôrazom na moderné formy vzdelávania - zážitkové učenie a  informačno-komunikačné technológie. Hodnotiaca škála diagnostiky školy ukázala, že nadobúdanie vedomostí a výsledkov žiakov, rozvoj darov a talentov detí je na veľmi dobrej úrovni, pričom táto škola zároveň vychováva žiakov k dôležitým všeľudským hodnotám a snaží sa formovať charakter detí. Medzi hodnotami vyplývajúcimi z dotazníka boli uvádzané nielen osobné hodnoty dôležité pre jednotlivca, ale aj hodnoty spoločného dobra.

            Ukázalo sa, že škola smeruje k modernejšiemu poňatiu výchovy a vzdelávania, než na akom je školstvo vo veľkej miere v súčasnosti ešte stále postavené. Veď škola má byť nielen priestorom na nadobúdanie vedomostí. Mať najlepšie výsledky v testovaní vedomostí totiž nestačí, aj keď CZŠ sv. Margity sa za posledné štyri roky v testovaní deviatakov zo slovenského jazyka a z matematiky umiestnila na prvých miestach v Púchove. A minulý školský rok bola hodnotená aj agentúrou INEKO ako najlepšia zo základných škôl v Púchove. Škola má byť priestorom, kde sú rozvíjané potreby dieťaťa,  kde môže formovať a rozvíjať svoje telesné, psychické aj duchovné vlastnosti. Miesto, kde má dieťa nachádzať útočisko a priestor pre sebarealizáciu, v rámci ktorej sa každý učí a má možnosť osobne i profesijne rásť; miestom kde každý objaví vo svojom vnútri nové bohatstvá, rozvíja ich a delí sa o ne s druhými. CZŠ sv. Margity sa rozhodla smerovať k tomuto cieľu.  

            Medzi hlavné TOP-hodnoty  žiaci tejto školy zaradili: máme dobre vybavenú školu, v škole býva často veselo/zábava, chcem dosiahnuť výborné výsledky, učím sa, lebo chcem vedieť viac, väčšinu z učiteľov mám rád/rada, v triede si navzájom pomáhame, v našej triede sme dobrý kolektív. Aj ďalšie pozitívne hodnoty poukázali na to, že škola má vytvorenú kultúru na vysokej úrovni.  Tri štvrtiny žiakov nežiadali ani jednu z často žiadaných hodnôt v iných školách Slovenska: menej domácich úloh, kamarátsky/partnerský prístup od učiteľov, zlepšiť vybavenie školy, lepší školský poriadok. Potenciálne limitujúce hodnoty, ktoré žiaci uvádzali, boli tieto: pri odpovediach som nervózny/-a, jeden na druhého  žalujeme, sme málo  zodpovední za  vlastné školské prostredie, chceli by sme ešte viac pohybu. V uvedených hodnotách by škola mala hľadať primerané intervencie.

            Z výsledkov diagnostiky ďalej vyplýva, že v porovnaní s inými školami Slovenska, je CZŠ sv. Margity vyvážená v rozvoji chlapcov aj dievčat, a  má v porovnaní s priemerom Slovenska v prepočte na žiaka  aj pomerne veľa mužov v zamestnaneckom kolektíve.

            Z výsledkov dotazníkov žiakov, učiteľov a rodičov vyplynula spokojnosť so školou, schopnosť inovačného prístupu, vnútorná sloboda, fantázia a odvaha tvoriť a skúšať niečo nové. O výborných výsledkoch svedčí aj ďalší fakt, a to ten, že učitelia z dvoch základných škôl v Českej republike boli  na týždennej stáži v CZŠ sv. Margity.

            Čo dodať na záver: Nie je možné poskytnúť žiakovi viac, ako mu umožniť život v dobre organizovanom spoločenstve, v ktorom všetci členovia majú záujem o druhého, duševne rastú a učia sa byť jeden pre druhého prínosom. Tak sa vytvára  učiaca sa komunita, ktorej členovia spolu uvažujú, komunikujú a úzko spolupracujú. Čím viac pozornosti venuje škola výchove spoločne dohodnutých životných hodnôt, tým viac sa zdá, že sú žiaci v zhode s požiadavkami školskej práce, a tým viac sa škola stáva prospešným a zodpovedajúcim miestom ich rozvoja.

 

                                                                                                         

V Púchove, 24.6.2015

Vážení rodičia,

chceli by sme sa Vám poďakovať za početné vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom bolo hľadať odpovede na otázky, ako funguje škola. Našou snahou je, aby sa škola dokázala pružne prispôsobovať novým podmienkam a rýchlym zmenám, aby dávala väčší priestor tvorivej slobode žiakom, učiteľom a rodičom a zároveň, aby všetci mali radosť z učenia a z práce, ako aj  pocit osobného naplnenia. K tomu dochádza vtedy, keď jednotliví členovia školy dokážu identifikovať a zabezpečiť svoje fyziologické/existenčné potreby; vytvárať funkčné a harmonické vzťahy; byť produktívni (dokážu udržať to, čo si vytvorili); byť skúmaví a inovatívni (prekračujú svoje hranice). Pri rozvoji školy sa postupuje smerom od zabezpečenia základných úrovní smerom hore. Pre školu je dôležité, aby vedela, kde sa na ceste vitality a rozvoja nachádza. Na základe zistených skutočností by sa potom mali navrhnúť a realizovať účinné intervencie.

            Prvým dôležitým výsledkom dobre fungujúcej školy je, že ľudia v nej získavajú radosť z toho, čo robia a sú v nej vytvorené vhodné podmienky pre prácu a učenie. Na základe dotazníkov žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov bolo zistené, že  v našom školskom spoločenstve sú veľmi dobré podmienky na pokojnú činnosť a dobré fungovanie školy. Uvedené činitele boli vyčíslené podielom neefektívne/neproduktívne vynakladanej energie, ktorá sa v našej škole pohybovala v porovnaní s inými školami Slovenska na veľmi nízkej úrovni, čo signalizuje zdravé fungovanie školy a radosť z učenia a z práce.         

            Medzi hlavné TOP-hodnoty súčasnej školy žiaci zaradili: máme dobre vybavenú školu, v škole býva často veselo/zábava, chcem dosiahnuť výborné výsledky, väčšinu z učiteľov mám rád/rada, v triede si navzájom pomáhame. Aj ďalšie pozitívne hodnoty poukázali, že škola má vytvorenú kultúru na veľmi dobrej úrovni. Potenciálne limitujúce hodnoty, ktoré žiaci uvádzali, sú tieto: pri odpovediach som nervózny/-a, jeden druhého často obviňujeme/žalujeme (22 %, priemer za SR 15 %), v škole mi chýba väčší pohyb cez prestávky (13 %). V uvedených oblastiach by škola mala nájsť primerané riešenia. Tri štvrtina žiakov nežiada ani jednu z často žiadaných hodnôt v iných školách Slovenska: menej domácich úloh, kamarátsky/partnerský prístup od učiteľov, zlepšiť vybavenie školy, lepší školský poriadok. Z výsledkov diagnostiky ďalej vyplýva, že v porovnaní s inými školami Slovenska, je škola vyvážená aj v rozvoji chlapcov, aj dievčat. Možnosť zlepšenia by bolo vhodné zo strany školy urobiť v oblasti triednych kolektívov.

            Z pohľadu rodičov vyplýva, že na jednej strane sú so školu v podstate spokojní, ale na druhej strane je potrebné školu ešte viac zmobilizovať a pozdvihovať ju ešte k plnšiemu životu. Kým z pohľadu rodičov 1. a 2. stupňa je najdôležitejšie povzbudzovanie/psychická podpora žiaka, z pohľadu pedagógov je to záujem žiakov/detí o vzdelávanie, príprava budúcej generácie (na život) a prepojenie školy so životom.

            Celková miera ťažkostí z pohľadu žiakov patrí medzi najnižšie na Slovensku – 20%, čo hovorí o relatívne optimálnom fungovaní školy, ako aj o tom, že škola intenzívne pracuje na rozvoji detí a je vitálna.

            Podrobnejšie výsledky sú pre rodičov, ktorí prejavia záujem, k dispozícii u vedenia školy, ako aj u všetkých učiteľov a budú predmetom analýzy aj na prvom rodičovskom stretnutí v novom školskom roku.

Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.                                                                      PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD.

    realizátor dignostiky                                                                                             riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria