Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 28.5.2015)
Filip Mojto (7.a)
Michaela Vojteková (7.a)

Počet návštev

Počet návštev: 244223

Naše videá

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance. Za video môžeme hlasovať na stránke súťaže prostredníctvom facebooku - http://www.schooldance.sk/videa/kde-bolo-tam-bolo.html.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí bývalý minister školstva Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013/2014 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Pozývame na Deň rodiny

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja je z našej školy

Za celoživotnú 50-ročnú obetavú a tvorivú prácu v oblasti školstva, za mimoriadne výsledky v rozvoji primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike  a bohatú mimovyučovaciu činnosť bolo dňa 23. 3. 2015 udelené pani učiteľke Mgr. Márii Chromekovej z Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Toto vzácne ocenenie pani učiteľka Chromeková prevzala z rúk Ing. Štefana Bohúňa, prednostu Okresného úradu v Trenčíne, za prítomnosti viacerých významných osobností Trenčianskeho kraja a Ministerstva školstva SR. Mgr. Mária Chromeková svojím pedagogickým prístupom žiakov nielen vzdeláva, ale im odovzdáva aj svoje bohaté životné skúsenosti, vedie ich k múdrosti a vysokým hodnotám ľudskosti. Je skvelým pedagógom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj výchovy a vzdelanosti vo svojom regióne – veď za svojho 50-ročného pôsobenia v školskej službe odchovala po vedomostnej, osobnostnej, hodnotovej a morálnej stránke už niekoľko generácií žiakov. Je uznávaným pedagógom, príkladom ľudskosti, skromnosti, úcty človeka k človeku a prirodzenej inteligencie.

  Mgr. Mária Chromeková pôsobí v školstve 50 rokov, konkrétne od 1. 9. 1965. Najskôr začala učiť v malotriednej škole v dedinke Hoština (okres Púchov), kde pôsobila 8 rokov. Od roku 1975 do roku 2003, teda 28 rokov, učila ruský jazyk a výtvarnú výchovu v Základnej škole Komenského v Púchove, neskôr sa k uvedeným predmetom pridal anglický jazyk. Žiakov pravidelne pripravovala do súťaže Olympiáda v ruskom jazyku a do recitačnej súťaže Puškinov pamätník. Jej žiaci sa mnohokrát umiestnili na popredných miestach v krajských a celoslovenských kolách.

  Od roku 2003, kedy vznikla Cirkevná základná škola v Púchove, učí anglický jazyk a v rámci krúžkovej činnosti aj ruský jazyk. Patrí medzi spoluzakladateľov tejto školy. Zastávala pozície triednej učiteľky, uvádzajúcej učiteľky a viac funkčných období bola vedúcou predmetovej komisie, ako aj predsedníčkou Rady školy. Pod jej vedením sa žiaci v Olympiáde v anglickom jazyku viackrát umiestnili na popredných miestach v okresných kolách a zúčastnili sa krajských kôl. V rámci projektu Premena tradičnej školy na  modernú vytvorila nádherný farebný Obrázkový slovník anglického jazyka a bola koordinátorkou aktivít.

  K svojim učiteľským povinnostiam pristupuje s veľkou láskou a zanietením. Má veľmi pozitívny výchovno-vzdelávací vplyv na svojich žiakov, pričom anglický jazyk patrí medzi najobľúbenejšie predmety v škole. Je výborná didaktička, ktorá má víziu svojho pedagogického pôsobenia, vie, čo chce žiakov naučiť, čo je pre nich podstatné, pozná nástroje, ako žiakom učivo čo najlepšie priblížiť. To, že má veľmi rada svoju prácu, svedčí i fakt, že nepočíta hodiny strávené v škole. Je ochotná vždy pomôcť, či už dobrou radou alebo svedomito vykonanou zadanou prácou.

Bohatá je aj jej mimovyučovacia činnosť, a to v jazykovej korektúre školského časopisu Margitka, vo vedení viacerých krúžkov anglického a ruského jazyka.

Mgr. Mária Chromeková je príkladom profesionálnej oddanosti svojmu celoživotnému poslaniu. Efekt z výchovno-vzdelávacieho pôsobenia umocňuje spoluprácou s rodičmi detí, ktorí si ju veľmi vážia.

  CZŠ sv. Margity v Púchove

Vynikajúce výsledky našich piatakov v národnom testovaní

 

 

Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v národnom testovaní piatakov, ktoré v tomto školskom roku overovali v rámci e-testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní. Z matematiky boli oproti celoslovenskému priemeru až o 20% lepší. Znamená to toľko, že sa umiestnili v 3% najlepších žiakov Slovenska, a teda 97% žiakov Slovenska dopadlo horšie ako naši piataci. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli o 1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiakom i vyučujúcim srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom.

PROFIL ŠKOLY

 

Prvé dni zápisu pre školský rok 2015/2016 - fotoalbum

 

 

 • Monika úspešná v speve

  Naša žiačka, Monika Kováčová z 3.A obsadila v okresnom kole Slávik slovenska 3. miesto. Monike ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme.

   

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2015

  Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Z celkového počtu 54 173 žiakov bolo 18 žiakov našej školy a z nich boli 6 úspešnými riešiteľmi - Anton Janto (9.a), Lukáš Žemla (9.a), Angelika Loduhová (7.a), Juhaniaková Aneta (6.a), Gerschdorf Adam (3.a) a Janík Adam (2.a).

 • Správne dievča-správny chlapec - školské kolo

  Súťaž „Správny chlapec – Správne dievča“

   

  Dievčatá

  1. miesto –    Vierka Jurašíková

  Jasmínka Kudlejová

 • Slávik Slovenska - školské kolo

  Slávik Slovenska – školské kolo

   

  I. kategória

  1. miesto – Monika Kováčová – 3. A

  2. miesto – Vierka Jurašíková – 1. A

           Terezka Krajčiová – 1. A

 • Úspechy na Fyzikálnej olympiáde

  Anton Janto, žiak 9. ročníka našej školy nás v stredu 22. apríla 2015 reprezentoval na krajskom kole Fyzikálnej olympiády v Partizánskom. Do krajského kola postúpil po tom, ako obsadil na okreskom kole pekné 3. miesto a aj na krajskom kole dosiahol výborný výsledok, keď sa zaradil medzi úspešných riešiteľov. Veľká vďaka patrí aj pánovi učiteľovi RNDr. Jozefovi Toporovi, ktorý Antona na súťaž pripravoval.

 • Prednáška "Váhom od prameňa do delty"

  V piatok 17. apríla 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prednášky "Váhom od prameňa do delty", ktorú si pre nich pripravili pracovníci OZ Maximilián Hell a Slovensko - pani Mária Beneová a pán Vladimír Kmeť.

  Počas prednášky sa žiaci oboznámili s riekou Váh od prameňa Bieleho a Čierneho Váhu až do delty, kde sa vlieva do Dunaja. Vypočuli si rôzne zaujímavosti o mestách, ktorými Váh preteká, s vodnými dielami a zaujímavosťami Považia.

 • Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja aj z nášho mesta

    Za celoživotnú 50-ročnú obetavú a tvorivú prácu v oblasti školstva, za mimoriadne výsledky v rozvoji primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike  a bohatú mimovyučovaciu činnosť bolo dňa 23. 3. 2015 udelené pani učiteľke Mgr. Márii Chromekovej z Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Toto vzácne ocenenie pani učiteľka Chromeková prevzala z rúk Ing. Štefana Bohúňa, prednostu Okresného úradu v Trenčíne, za prítomnosti viacerých významných osobností Trenčianskeho kraja a Ministerstva školstva SR. Mgr. Mária Chromeková svojím pedagogickým prístupom žiakov nielen vzdeláva, ale im odovzdáva aj svoje bohaté životné skúsenosti, vedie ich k múdrosti a vysokým hodnotám ľudskosti. Je skvelým pedagógom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj výchovy a vzdelanosti vo svojom regióne – veď za svojho 50-ročného pôsobenia v školskej službe odchovala po vedomostnej, osobnostnej, hodnotovej a morálnej stránke už niekoľko generácií žiakov. Je uznávaným pedagógom, príkladom ľudskosti, skromnosti, úcty človeka k človeku a prirodzenej inteligencie.

 • V CZŠ sv. Margity v znamení aktivít čitateľskej gramotnosti

  Pre rozvoj čítania detí a pre rozvoj porozumenia textu sa v našej škole  konajú rôzne aktivity, súťaže a kvízy zamerané na čitateľskú gramotnosť, či prácu s textom. Prizývame na besedy literárne osobnosti, ktoré sa snažia vytvárať, ba priam umocňovať pozitívny vzťah ku knihám.

  Prvou z aktivít bola beseda o knihách, o ich zrode, histórii a úlohe v rodinách. Žiaci 3. a 4. ročníka prinášali do školy knihy rôzneho zamerania, čítali z nich úryvky, vymieňali si vlastné názory na knihy a vyjadrovali k nim svoj vzťah. Záverečný kvíz s početnými úlohami upútal každého žiaka.

 • Úspech na Fyzikálnej olympiáde

  Vo štvrtok 19. marca 2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Fyzikálnej olympiády. Anton Janto (žiak IX.A) obsadil pekné 3. miesto a postúpil na krajské kolo. Žiakov na súťaž pripravoval p. učiteľ Jozef Topor. K úspechu obom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

 • Beseda s Danielom Hevierom

  Dňa 18. marca navštívil našu školu uznávaný slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Žiaci tak mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s vynikajúcim básnikom, prozaikom, scénaristom a taktiež autorom mnohých známych slovenských piesní.

  Pán Daniel Hevier žiakom predstavil svoje nové knižky, zaspieval niekoľko piesní, odpovedal na otázky žiakov a nakoniec aj podpisoval žiakom knižky a pamätníky.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria