Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Navigácia

Počet návštev

Počet návštev: 270993

Naše videá

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013/2014 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

 • Hodnotenie našej školy agentúrou INEKO 2015

  Tešíme sa, že v rámci hodnotenia agentúry INEKO 2015 bola naša škola v rámci púchovských škôl na prvom mieste.

 • Škola volá!

  Oznamujeme žiakom a rodičom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka sa začne dňa 02.09. 2015 o 8,30 svätou omšou vo farskom kostole. Žiaci jednotlivých ročníkov sa stretnú s triednymi vyučujúcimi pred kostolom o 8,15 hodine.

  Pokiaľ ide o platenie stravy je vo výške ako minulý školský rok, pričom platia variabilné symboly z minulého roka a platí sa mesiac vopred. Za mesiac september je možné uhradiť stravu aj do 15.09.  Novým a prestupovým žiakom bude variabilný symbol odovzdaný ekonómkou dňa 02.09. 2015, pričom stravovanie v školskej jedálni začne dňa 03.09. 2015.    

 • Krásne prázdniny!

   Želáme všetkým požehnané prázdniny! Opäť sa uvidíme 2.9. 2015 o 8,30 hod. na sv. omši pri slávnostnom otvorení školského roka 2015/2016.

 • Ukončenie školského roka 2014/2015

  V utorok 30. júna 2015, tak ako už býva pekným zvykom, sme ukončili uplynulý školský rok slávením svätej omše, po ktorej nasledoval príhovor pani riaditeľky. V ňom krátko zhodnotila uplynulý školský rok, a rozlúčila sa s pani učiteľkou Mgr. Máriou Chromekovou a pani učiteľkou Mgr. Janou Kellichovou, ktoré ukončili svoje pôsobenie v našej škole.

 • Výlety tried

  Koniec júna sa niesol v znamení výletov. Šiestaci boli na trojdňovom výlete v Podskalí, siedmaci vystúpili na Vápeč, ôsmaci boli na trojdňovom výlete v Priedhorí a deviataci rovnako na trojdňovom výlete v Rajeckej Lesnej. Na jednodňovom výlete boli prváci a druháci v Brodne, tretiaci,štvrtáci a piataci v Bratislave. Zaujímavosťou bola aj noc strávená pod stanmi v prírode zo skautského krúžku.

 • Výsledky diagnostiky školy

  V Púchove, 24.6. 2015

  Vážení rodičia,

  chceli by sme sa Vám poďakovať za početné vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom bolo hľadať odpovede na otázky, ako funguje škola. Našou snahou je, aby sa škola dokázala pružne prispôsobovať novým podmienkam a rýchlym zmenám, aby dávala väčší priestor tvorivej slobode žiakom, učiteľom a rodičom a zároveň, aby všetci mali radosť z učenia a z práce, ako aj  pocit osobného naplnenia. K tomu dochádza vtedy, keď jednotliví členovia školy dokážu identifikovať a zabezpečiť svoje fyziologické/existenčné potreby; vytvárať funkčné a harmonické vzťahy; byť produktívni (dokážu udržať to, čo si vytvorili); byť skúmaví a inovatívni (prekračujú svoje hranice). Pri rozvoji školy sa postupuje smerom od zabezpečenia základných úrovní smerom hore. Pre školu je dôležité, aby vedela, kde sa na ceste vitality a rozvoja nachádza. Na základe zistených skutočností by sa potom mali navrhnúť a realizovať účinné intervencie.

 • Noc deviatakov v škole

  Pozri foto vo fotoalbume z akcie Noc deviatakov v škole.

 • Deň rodiny

  Stalo sa už tradíciou, že na Slávnosť Ducha Svätého sa v Púchove organizuje krásne podujatie pre rodičov a deti - Deň rodiny. Cieľom podujatia, ktorého hlavným organizátorom je Občianske združenie S láskou k človeku  spoluorganizátormi e Rímskokatolícka farnosť Púchov, Cirkevná základná škola sv. Margity a Centra voľného času Včielka, je upevňovať vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Veď práve rodina je prvým  miestom, kde sa odovzdáva viera, kde  prosíme a realizujeme dary Ducha Svätého a hlavne rodina je miestom, kde sa prejavuje  ovocie Ducha Svätého – láska, pokoj a radosť.

 • Oceňovanie žiakov cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy

  V piatok, 29. mája 2015, sa konala v Žiline vzácna slávnosť, a to oceňovanie najlepších žiakov katolíckych škôl Žilinskej diecézy. Otec biskup, Mons. Tomáš Galis, ocenil jedenástich žiakov za ich školské aktivity a výborný prospech v škole. Táto slávnostná udalosť sa začala ráno o deviatej hodine v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup. Mal veľmi poučnú kázeň o tom, aby sme tento moment oceňovania brali s pokorou a nie s pýchou. Po svätej omši nám slávnosť spestrili žiaci zo Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline svoju recitáciou, spevom a hrou na klavíri. Po programe nastala očakávaná slávnostná chvíľa odovzdávania ocenení. Otec biskup každému ocenenému žiakovi zablahoželal, poďakoval za jeho prácu, odovzdal mu diplom a dar (Sv. písmo a DVD – Marcelino, chlieb a víno). Taktiež poďakoval rodičom za vzornú výchovu svojich detí a odovzdal im publikáciu o Žilinskej diecéze. Vonku, pri súsoší sv. Cyrila a Metoda, sa táto vzácna chvíľa zvečnila na fotografiách spoločne s ocenenými žiakmi, ich rodičmi, pedagógmi a otcom biskupom. Pri obede v Diecéznom centre prítomní diskutovali o skúsenostiach s výchovou žiakov, o kladných aj záporných postrehoch rodičov a pedagógov. Myslím, že každý si odniesol z tejto slávnostnej udalosti nezabudnuteľné spomienky a prísľub, že svoje schopnosti bude naďalej rozvíjať vo svojom živote, aby bol nápomocný druhým.

 • Naši deviataci opäť najúspešnejší

  Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj tento rok sa v mesiaci apríl, uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky. Ich výsledky sa potom porovnávajú so žiakmi 9. ročníka v rámci Slovenska a samozrejme aj v rámci púchovských škôl.

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja je z našej školy

Za celoživotnú 50-ročnú obetavú a tvorivú prácu v oblasti školstva, za mimoriadne výsledky v rozvoji primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike  a bohatú mimovyučovaciu činnosť bolo dňa 23. 3. 2015 udelené pani učiteľke Mgr. Márii Chromekovej z Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Toto vzácne ocenenie pani učiteľka Chromeková prevzala z rúk Ing. Štefana Bohúňa, prednostu Okresného úradu v Trenčíne, za prítomnosti viacerých významných osobností Trenčianskeho kraja a Ministerstva školstva SR. Mgr. Mária Chromeková svojím pedagogickým prístupom žiakov nielen vzdeláva, ale im odovzdáva aj svoje bohaté životné skúsenosti, vedie ich k múdrosti a vysokým hodnotám ľudskosti. Je skvelým pedagógom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj výchovy a vzdelanosti vo svojom regióne – veď za svojho 50-ročného pôsobenia v školskej službe odchovala po vedomostnej, osobnostnej, hodnotovej a morálnej stránke už niekoľko generácií žiakov. Je uznávaným pedagógom, príkladom ľudskosti, skromnosti, úcty človeka k človeku a prirodzenej inteligencie.

  Mgr. Mária Chromeková pôsobí v školstve 50 rokov, konkrétne od 1. 9. 1965. Najskôr začala učiť v malotriednej škole v dedinke Hoština (okres Púchov), kde pôsobila 8 rokov. Od roku 1975 do roku 2003, teda 28 rokov, učila ruský jazyk a výtvarnú výchovu v Základnej škole Komenského v Púchove, neskôr sa k uvedeným predmetom pridal anglický jazyk. Žiakov pravidelne pripravovala do súťaže Olympiáda v ruskom jazyku a do recitačnej súťaže Puškinov pamätník. Jej žiaci sa mnohokrát umiestnili na popredných miestach v krajských a celoslovenských kolách.

  Od roku 2003, kedy vznikla Cirkevná základná škola v Púchove, učí anglický jazyk a v rámci krúžkovej činnosti aj ruský jazyk. Patrí medzi spoluzakladateľov tejto školy. Zastávala pozície triednej učiteľky, uvádzajúcej učiteľky a viac funkčných období bola vedúcou predmetovej komisie, ako aj predsedníčkou Rady školy. Pod jej vedením sa žiaci v Olympiáde v anglickom jazyku viackrát umiestnili na popredných miestach v okresných kolách a zúčastnili sa krajských kôl. V rámci projektu Premena tradičnej školy na  modernú vytvorila nádherný farebný Obrázkový slovník anglického jazyka a bola koordinátorkou aktivít.

  K svojim učiteľským povinnostiam pristupuje s veľkou láskou a zanietením. Má veľmi pozitívny výchovno-vzdelávací vplyv na svojich žiakov, pričom anglický jazyk patrí medzi najobľúbenejšie predmety v škole. Je výborná didaktička, ktorá má víziu svojho pedagogického pôsobenia, vie, čo chce žiakov naučiť, čo je pre nich podstatné, pozná nástroje, ako žiakom učivo čo najlepšie priblížiť. To, že má veľmi rada svoju prácu, svedčí i fakt, že nepočíta hodiny strávené v škole. Je ochotná vždy pomôcť, či už dobrou radou alebo svedomito vykonanou zadanou prácou.

Bohatá je aj jej mimovyučovacia činnosť, a to v jazykovej korektúre školského časopisu Margitka, vo vedení viacerých krúžkov anglického a ruského jazyka.

Mgr. Mária Chromeková je príkladom profesionálnej oddanosti svojmu celoživotnému poslaniu. Efekt z výchovno-vzdelávacieho pôsobenia umocňuje spoluprácou s rodičmi detí, ktorí si ju veľmi vážia.

  CZŠ sv. Margity v Púchove

Vynikajúce výsledky našich piatakov v národnom testovaní

 

 

Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v národnom testovaní piatakov, ktoré v tomto školskom roku overovali v rámci e-testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní. Z matematiky boli oproti celoslovenskému priemeru až o 20% lepší. Znamená to toľko, že sa umiestnili v 3% najlepších žiakov Slovenska, a teda 97% žiakov Slovenska dopadlo horšie ako naši piataci. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli o 1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiakom i vyučujúcim srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom.

PROFIL ŠKOLY

 

Prvé dni zápisu pre školský rok 2015/2016 - fotoalbum

 

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rodičom a žiakom! Škola volá!

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 začína dňa 02.09. 2015 o 8,30 svätou omšou vo farskom kostole. Žiaci jednotlivých ročníkov sa stretnú pred kostolom s triednymi vyučujúcimi o 8,15 hod. 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria