• Ciele MŠ a adaptačný proces

    • Hlavným cieľom našej materskej školy je doviesť každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby získalo veku primeranú sociálnu, fyzickú a kognitívnu samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie, pre schopnosť byť samo sebou a zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite a to v duchu kresťanských hodnôt.

     Kresťanský základ školy a vlastné ciele školského vzdelávacieho programu odrážajú vlastnú víziu a očakávania a prejavujú sa predovšetkým v hodnotách,  ktoré sa deťom snažíme každodenne vštepovať.

            Preto našim zámerom je dosiahnutie optimálnej, emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne detí a ich pripravenosť: 

     • na školské vzdelávanie,
     • na život v spoločnosti,
     • na začlenenie detí do kolektívu,
     • na práva dieťaťa v spolupráci s rodinou,
     • na právo výchovy v kresťanskom duchu,
     • v spolupráci s rodinou si uvedomovať potrebu zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia,  
     • rešpektovať špecifiká predprimárneho vzdelávania a schopnosť učiteľky hľadať a objavovať nové edukačné cesty,
     • školu riadiť podľa princípov  Božej lásky,
     • vytvoriť priestor na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa, ktorý sa opiera o samostatnosť, prirodzenosť a jedinečnosť detskej osobnosti.  

     2. ADAPTÁCIA DIEŤAŤA 

     Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom vstupu do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať.

     Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.  

     Naše rady

     1.       Ešte pred vstupom do škôlky, môžete  dieťatko na škôlku pripraviť. Vzbudiť v ňom zvedavosť prechádzkami okolo MŠ, rozprávať sa  o škôlke, no na druhej  strane netreba dieťa zaťažovať rozsiahlymi informáciami, pretože malé dieťa si nevie situácie dostatočne dopredu predstaviť.

     2.      Dôležité je, aby adaptácia bola systematická a pravidelná, aby sa neprerušovala, ak to nie je       nevyhnutné. Nemusí to byť univerzálne pravidlo, avšak systematické a pravidelné navštevovanie škôlky a opakujúce sa situácie, pomáhajú dieťaťu pochopiť organizáciu škôlky a zorientovať sa v režime.

     3.      Ráno je dôležité pripraviť pohodu a tiež dostatočnú časovú rezervu. Ak dobiehame na poslednú chvíľu, keď sú už deti v rannom kruhu, nie je to úplne ideálna  situácia pre dieťa v adaptácii.

     4.      Dlhé lúčenie s rodičmi sťažuje situáciu všetkým stranám. Pomáha aj tzv. rituál rozlúčenia,  napríklad mama mi zakýva, pošepne do uška čarovnú formulku...

     5.      Dieťaťu tiež pomáha, ak si môže vziať z domu niečo svoje, aby sa mohlo počas dňa k tomu  utiekať, ak cíti nepohodu. Je dôležité dieťaťu dovoliť mať predmet,  hračku pri sebe. Väčšinou sa jej postupom času dobrovoľne vzdá.

     6.      V adaptačnom procese nie je dobré dieťa nútiť do činností, alebo riešiť jeho papanie.

     Niektoré deti prvé týždne v škôlke nejedia, lebo celú svoju energiu vkladajú do prežitia situácie. Je to v poriadku. Po určitom čase však dieťa začína postupne papať, komunikovať s dospelými, hrať sa a akceptuje režim škôlky. Výsledkom je zdarná adaptácia a každý rodič to pozná. 

     Prerušenie adaptačného procesu

     Niekedy treba adaptačný proces prerušiť pre nezrelosť dieťatka, jeho neschopnosť prispôsobiť sa a zvládnuť záťaž. Vždy je však potrebné, nevzdávať to skôr ako je nutné. Citlivý rodič a učiteľka vedia nutnosť odloženia nástupu do škôlky, alebo prerušenia adaptácie odhadnúť. Je to úplne v poriadku, pretože vždy musí ísť o dobro dieťaťa.

     Na prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy je potrebné vyplniť ,,Žiadosť o prerušenie dochádzky”, ktoré Vám odovzdá pani zástupkyňa škôlky. Žiadosť doručiť pani riaditeľke školy. 

     Po ukončení prerušenia, dieťa riadne nastúpi do MŠ a pokračuje v dochádzke.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje