• Novinky

      • 3000 eur z projektu Lidla

      • Zapojili sme sa do projektu  Váš projekt=Veľká pomoc. V novootvorenej predajni Lidla v Púchove na Nimnickej ceste dňa 22.9. 2022 sa uskutočnilo 1 378 nákupov nad 10 eur = 1 378 eur pre našu školu. Spoločnosť Lidl  sa túto sumu rozhodla ešte navýšiť, a každá zo zapojených škôl tak získa nové technologické vybavenie (počítače, tlačiareň) v celkovej hodnote 3 000 eur.
       Z poďakovania pani riaditeľky školy: Chcela by som sa v mene ZŠ s MŠ sv. Margity zo srdca poďakovať spoločnosti Lidl za to, že  sa rozhodla podporiť aj našu školu. Veľmi si vážime, že v dnešnej hektickej dobe Lidl myslel práve na základné školy, kde sa deťom odovzdávajú základné vedomosti, ale najmä slušnosti správania. Som rada, že aj prostredníctvom tejto  pomoci, vytvára Lidl konkrétnym skutkom lepšie podmienky na splnenie tohto cieľa, a tak sa spolupodieľa na vytváraní lepšieho sveta.   

        

      • Európsky deň jazykov sa blíži

      • Aj tento rok si Európsky deň jazykov pripomenieme celodenným programom. Uskutoční sa 26.9. (v pondelok). Krajinu pre každú triedu 2.stupňa si prídu vylosovať predsedovia tried 5. - 9.ročníka v pondelok 19.9. cez veľkú prestávku.

      • Púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

      • V stredu 14. septembra pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska putovali žiaci i učitelia našej školy za Pannou Máriou do Šaštína. Pán kaplán Ivan Belko, ktorý bol tiež s nami, slúžil v bazilike Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu. Našu pozornosť upriamil v kázni na tri srdcia  - srdce Pána Ježiša, Panny Márie a na naše srdce. Keď naše myšlienky a skutky zostúpia z mysle do srdca, vtedy sa podobáme Ježišovi a Márii.

       Počas krátkej adorácie sme predkladali spoločne naše vďaky a prosby Bohu a Panne Márii. Modlili sme sa za naše rodiny, za našu školu, spolužiakov, zamestnancov, za ukončenie vojny, za Slovensko. Na záver sme predniesli modlitbu zasvätenia sa Panne Márii.

       Páter Michal z rehole paulínov nám po svätej omši interaktívnym spôsobom a cez súťažné otázky predstavil históriu tohto milostivého miesta, kde sa udialo skrze príhovor Panny Márie až okolo 3000 zázrakov.

      • Vitamíny v našej škole

      •         Asi  netreba  nikomu  pripomínať a zdôrazňovať, že konzumácia  čerstvého ovocia, zeleniny je nesmierne  dôležitá pre zdravý telesný a  psychický  vývin každého  z  nás  a  o to viac ešte u detí.

       Preto  sme  veľmi radi, že sme sa zapojili do projektu "Školské ovocie "

              Školské ovocie -  je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a vybratých produktov ovocia a  zeleniny do škôl a materských škôl.

              Budeme dostávať v pravidelných intervaloch / každý párny týždeň / z ponuky  čerstvého  ovocia, napr. jablká, hrušky, černice, maliny , sušeného  ovocia , alebo ovocných   a zeleninových  štiav.

        

        Na ćom  v tomto projekte  záleží:

       -- zvyšovanie spotreby ovocia, zeleniny vo veku 3-15 rokov

       -- zmena  stravovacích  návykov

       -- predchádzanie obezity u detí

       -- zvyšovanie  informovanosti o  zdravej  výžive

        

              Tento projekt  je  zabezpečený  dodávateľskou a pestovateľskou  firmou PLANTEX  a je plne hradený z vonkajšich zdrojov / 80 % z podpory Európskej únie, 20 % z Ministerstva  pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja./. Jedná  sa  produkty  vypestované  na Sloveensku.

        

              

      • Nový školský rok sa začal svätou omšou

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bolo tradične spojené so sv. omšou. Celebroval ju pán kaplán Ivan Belko. Počas kázne nabádal žiakov uvažovať, akí by chceli po skončení tejto školy byť. Zo vzájomného dialógu vysvitlo, že okrem múdrosti je dôležitým cieľom i svätosť. Počas sv. omše zazneli piesne školského spevokolu pod vedením pani učiteľky Jašurdovej ale i pieseň v podaní Anjeličkov z materskej školy.

       Po sv. omši v krátkom programe vystúpili s umeleckým prednesom Klárka Muráriková (5.A) a Anetka Horváthová (7. A). Umelecký zážitok dotvorila pôsobivou piesňou o Matke Božej Terezka Krajčiová (9. A). Pani riaditeľka okrem povzbudivých slov venovaných žiakom i rodičom vo svojom príhovore privítala nových žiakov i učiteľov a informovala o novinkách na škole.

       Hoci pre všetkých bol tento deň slávnostný, predsa pre prváčikov bol výnimočný. Prvýkrát zasadli do školských lavíc. Niektorí s veľkou radosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo ich v škole čaká... Ich obavy sa snažili rozptýliť priateľským rozhovorom a milým úsmevom pani riaditeľka a triedna pani učiteľka Monika Dodeková.

       Všetkým našim prváčikom prajeme úspešný štart do života veľkého školáka a aby si na konci štúdia na tejto škole mohli povedať, že tu získali nielen múdrosť ale i svätosť...

      • Slávnostné otvorenie nového školského roka

      •    Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 Veni Sancte - sv. omša bude 5.9.2022 o 8.30 hod.  vo farskom kostole. Žiaci sa zhromaždia po triedach s triednymi vyučujúcimi pred kostolom o 8.10 hod. Po sv. omši a slávnostnom otvorení sa žiaci rozchádzajú domov (približne o 10.00 hod.).

           ŠKD v tento deň nebude a ani obed. V utorok 6.9.2022  bude prebiehať odovzdávanie učebníc, informovanie o BOZP, školskom poriadku. Zároveň v tento deň  6.9. 2022 bude fungovať aj ŠKD a jedáleň.

      • Po stopách mladej indiánky

      • Kateri Tekakwitha – toto meno ste asi ešte nepočuli. 28 účastníkov letného tábora však už áno. A nielen to. Vedia, aký ťažký život prežila, ako rada pomáhala ľuďom, ako mala rada Pána Boha a čo všetko pre svoju vieru musela vytrpieť. Vedia, že je to prvá Indiánka vyhlásená za svätú – že je v Nebi a preto sa k nej môžu obrátiť s modlitbou o pomoc.

       Prežili sme krásne dni plné tvorivých, športových, súťažných i duchovných aktivít. Ako na každom poriadnom indiánskom tábore sme si najskôr vyrobili indiánsky totem, čelenky a náhrdelníky. Museli sme zvládnuť Indiánsku výzvu, pomerať si sily na Indiánskych hrách mieru, no a nesmela chýbať poriadna stopovačka.

       Každý deň sme sa zamýšľali nad životom Kateri. Tábor vyvrcholil putovaním na Butkov spojeným so sv. omšou.

       Tábor pripravili naši učitelia Silvia Rebrová, Mária Kotlasová a Juraj Oriešek. Pomáhali nám žiačky Terezka Krajčiová, Kika Slobodová a Betka Hudcovská.

       Všetkým ďakujeme za pekné spoločné chvíle a úžasné spoločenstvo (-:

      • Putovanie na Skalku nad Váhom

      • Zamestnanci školy ďakovali za požehnaný uplynulý školský rok dňa 4.7. 2022 púťou na Skalku nad Váhom-najstaršie pútnicke miesto na Slovensku, kde žili pustovníckym životom, ešte okolo roku 1000, sv. Svorad-Andrej a sv. Beňadik. Najskôr sme sa zastavili na Malej Skalke, v bývalej pustovni, a v neskoršom kláštore benediktínov a jezuitov. Históriu tohto miesta nám zaujímavým a fundovaným spôsobom predstavila pani Darvašová z Trenčína. Potom sme putovali pešo pútnickým chodníkom cez les, na Veľkú Skalku a zároveň sme sa stíšili v krásnom prostredí lesa, modlitbou krížovej cesty. V kostole sv. Andreja a Beňadika sa nám prihovoril aktuálnymi zásadami duchovného života pre dnešnú dobu - pustovník Anton Solčiansky, ktorý aj spovedal a požehnal nás relikviami svätcov. Náš pán kaplán Ivan Belko odslúžil sv. omšu. Toto miesto je zároveň spojené za obvyklých podmienok aj s plnomocnými odpustkami. Na záver sme sa tešili na ranči z výborného obeda.

      • Rozlúčka deviatakov

      • V utorok 28.6. sa deviataci rozlúčili so základnou školou divadelným predstavením na námet Shakespearovej tragédie Rómeo a Júlia. Program pre celú školu sa konal v Divadle Púchov. Deviataci v muzikálovom predstavení predviedli svoj herecký, spevácky, tanečný aj organizačný talent. V ďalšej časti sa po príhovore pani riaditeľky poďakovali učiteľom, ktorí ich počas deviatich rokov sprevádzali a vzdelávali, a nakoniec si spoločne strávené chvíle pripomenuli prezentáciou s fotografiami.

      • Zošity a pomôcky na nový šk. rok

      • Vážení  rodičia, milí žiaci,

       hoci len pred 2 dňami sa zatvorili brány našej školy a nadišli letné prázdniny, mnohí z Vás ste nás už oslovili ohľadom zošitov a pomôcok na nový školský rok.

       Preto Vám prinášame krátky sumárny prehľad  a taktiež aj prehľady po jednotlivých ročníkoch.

       zosity_a_pomocky_na_novy_sk._rok.xlsx       Prajeme všetkým

       Krásne a Požehnané prázdniny      • Aký bol školský rok v ZŠ s MŠ sv. Margity?

      • Talenty a vedomosti využité naplno

       Výučbový program Smartbooks, ktorý sme v škole začali používať počas dištančného vyučovania, žiakov zaujal natoľko, že sa s jeho pomocou pripravovali na vyučovanie aj po návrate do školy. O tom, že sa to oplatilo sa presvedčili viacerí naši žiaci, ktorí boli na základe svojich „smartbooksových“ aktivít pozvaní na celoslovenské finále do Žiliny, aby si v riešení úloh zmerali sily so žiakmi z celého Slovenska. Nakoniec sa celkovým slovenským víťazom vo svojej kategórii stal Hugo Maria Bersihand, žiak 7.A, výborné 2. miesto a 3. miesta vo svojich kategóriách obsadili Samuel Horváth z 8.A, Anetka Horváthová zo 6.A, Dorotka Mária Dutková z 4.A. Vo vedomostiach žiaci nezaostávali ani v predmetových olympiádach, úspešnou riešiteľkou krajského kola sa stala Katarína Rudincová z 8.A, Martin Janíček z 9.A, víťaz okresného kola, našu školu úspešne reprezentoval v krajskom kole fyzikálnej olympiády. Eliana Šerá zo 6.A vyhrala okresné kolo anglickej olympiády, na 3. mieste sa umiestnil Adam Janík z 9.A. Aktívne a s výbornými výsledkami sme sa zúčastnili matematických súťaží – v Pytagoriáde výborné 1. miesto získal Janko Láncoš z 3.A a 2.miesto Hugo Maria Bersihand zo 7.A, v matematickej olympiáde sa darilo Damianovi Rebrovi zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. V celoslovenských súťažiach Klokan a Klokanko výborné výsledky dosiahli Simonka Šedivá z 2.A, Renée Verona Pobežalová z 2.A, Sára Rebrová zo 4.A, a Hugo Maria Bersihand zo 7.A. Úspešní sme boli aj v súťaži v anglickom jazyku - Englishstar a informatickej súťaži iBobor, najlepší výkon podali Sára Rebrová zo 4.A a Šimon Škrabko a Sára Kuťková zo 6.A. Popri vedomostiach naši žiaci nezabudli rozvíjať svoje talenty. Naprieč viacerými ročníkmi sa tento rok stretli talentovaní recitátori, ktorí nielen talent majú, ale usilovne pracujú na svojom rozvoji  a svojimi výkonmi vytvárajú pre poslucháčov umelecký zážitok. Predstavili sa vo viacerých recitačných súťažiach. Krásne umiestnenia sme dosiahli v Hviezdoslavovom Kubíne s 1. miestom Anetky Horváthovej zo 6.A a 2. miestom Martina Janíčka z 9.A. Anetka Horváthová v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Dilongova Trstená, kde sa stretla aj so známym slovenským hercom Lukášom Latinákom, získala taktiež 1. miesto. Najvyššie umiestnenia rozdávala našim recitátorom aj porota celoslovenského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. 1. miesto získala Klára Muráriková zo 4.A, 2. miesto Martin Janíček z 9.A. Ocenenie si prevzali z rúk známeho slovenského herca a recitátora Jozefa Šimonoviča.

       Spolupráca v rámci zahraničných projektov

       V tomto školskom roku sme úspešne pokračovali v školeniach o využívaní a uplatňovaní životných zručností. Mapovanie potrieb žiakov našej školy sa uskutočnilo na jar pod vedením doktora Baranyaia. Získané skúsenosti prepájame s projektom Nurture, na ktorom sa podieľame v spolupráci so zahraničnými lektormi z Veľkej Británie. Zameraný je na vytváranie priaznivého školského prostredia a odštartujeme ho v novom školskom roku. Nový školský rok začne aj zmenou vo vyučovaní – na prvom stupni pribudne od prvého ročníka pre žiakov možnosť učiť sa popri angličtine aj druhý cudzí jazyk, nemčinu. Vyučovanie bude nepovinné, vedené hravou formou a pre žiakov vytvára príležitosť rozvíjať svoje jazykové kompetencie. Vytvorila sa nám príležitosť aj na spoluprácu so základnou školou v Šibeniku, v Chorvátsku, na ktorú sa veľmi tešíme.

       Učenie nielen z učebníc

       Projekty a vyučovanie nie len z učebníc podporili viaceré zaujímavé besedy a workshopy s hosťami – či už to bol projekt Mladý podnikavec, pracovníci Slovenskej sporiteľne, predstavenie technológií zo Spojenej školy Jána Bosca a prednostu okresného úradu, zážitkové vyučovanie (Deň jazykov, Karneval svätých, príprava dezertu na hodine nemeckého jazyka, zážitkové hodiny náboženstva), exkurzie do Nitry, Atlantisu v Leviciach, Jaslovských Bohuníc. V rámci cudzích jazykov žiaci 9.ročníka strávili 3-dňový výlet vo Viedni, prepojený s exkurziou. Popri vyučovaní aktivity pre žiakov pokračovali programom v školskej knižnici, žiaci si zdokonaľovali vedomosti cez projekt Spolu múdrejší. Mladší žiaci absolvovali korčuliarsky výcvik, nezabudnuteľnú „školu v prírode“, všetci žiaci si oddýchli na rôznych zážitkových koncoročných školských výletoch. Rozvíjali sme aj zmysel žiakov pre spoločné dobro – balíčkami pre seniorov v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, vecnou zbierkou pre detský domov, spoločnými vystúpeniami pri rôznych mestských akciách, žiaci ochotne pomáhali pri zápise nových prváčikov, organizovaní MDD pre materskú školu, na stanoviskách počas Dňa rodiny, deviataci zorganizovali program k pasovaniu prvákov. Do vyučovania sme zapojili aj našich rodičov, ktorí s chuťou predstavili žiakom lekárske povolanie, pripravili si prednášky v rámci sexuálnej výchovy, prvej pomoci, vytvorili zážitkové triednické hodiny, a v neposlednom rade pomohli hlasovaním v rámci projektu Športová akadémia Mateja Tótha, kde sme získali takmer 8500 hlasov. Príjemnú atmosféru našej školy a aj výborné výsledky v hodnotení agentúry INEKO sme predstavili v relácii Lupa rádia Lumen. Pre žiakov aj učiteľov sme pripravili pravidelné formačné duchovné cvičenia uprostred kysuckej prírody v Oščadnici a v pokojnom prostredí nimnických kúpeľov. Zamestnanci si cez Adopciu na diaľku adoptovali dievčatko z Ugandy, ktoré pravidelne finančne podporujú. V máji otec biskup ocenil za našu školu žiaka Martina Janíčka z 9.A za jeho študijné výsledky a reprezentáciu školy. Ocenenie si z rúk púchovskej primátorky prevzali pri príležitosti Dňa učiteľov aj naše pani učiteľky – Mgr. Katarína Huťová, Mgr. Mária Jašurdová, PhD. a Mgr. Andrea Poláčková z materskej školy. Prežili sme školský rok bohatý na zážitky, vedomosti a skúsenosti a všetci sa tešíme na letný prázdninový oddych, aby sme načerpali sily do nových projektov, výziev a aktivít.

      • Vynikajúce výsledky piatakov v celoslovenskom národnom testovaní

      • Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskom národnom testovaní. Z matematiky mali o 18,7% viac oproti celoslovenskému priemeru a zo slovenského jazyka a literatúry mali viac o 12,5%.  Žiakov z MAT pripravovala pani učiteľka Mgr. Veronika Pobežalová a zo SJL pani učiteľka Mgr. Mária Virgová, PhD. Obidvom pani učiteľkám a žiakom vyslovujeme veľké poďakovanie.

      • Adrenalínové dobrodružstvo ôsmakov

      • V piatok 24.6. sme si museli privstať, aby sme stihli rýchlik o 6:00 do Ružomberka. V doline Hrabovo nás čakali rôzne atrakcie, na ktoré sme sa už dlho tešili. Najskôr sme navštívili Kráľovstvo Hrabovo a pozreli si pieskové sochy dinosaurov, povozili sa na ruskom kole, zahrali hry a vybláznili sa na tanečnej párty.

       Na poludnie sme sa presunuli do Tarzanie a ponaťahovali si svaly aj nervy v lanovom parku. Pekné bolo, že tí najrýchlejší po prejdení trasy povzbudzovali a motivovali ostatných, aby zo seba všetci dostali maximum.

       No najväčšia adrenalínová bomba nás ešte len čakala. Bol ňou zipline – tristometrový lanový traverz ponad Hrabovskú priehradu. Všetci ho zvládli – niektorí s veľkým krikom, ale zvládli (-:

       Krásne počasie i príroda nám ešte znásobili pekné zážitky. Ďakujeme Bohu, že sme mohli spolu prežiť tento deň.

      • Materská škola - rozlúčka s predškolákmi

      • Dňa 24. 06. 2022 sa v našej Materskej škole uskutočnilo v triede Anjelíčkov slávnostné ukončenie školského roka - Rozlúčka s predškolákmi. Už od rána bol v našej triede nevídaný zhon. Deti sa pekne a zodpovedne pripravovali na túto rozlúčku. Na slávnostné ukončenie školského roka sme pozvali aj rodičov všetkých predškolákov. Deti si s pani učiteľkami pripravili krátky program, ktorý pozostával z krátkej scénky Pytačky, piesní a básničiek, pri ktorých nejednému z nás vypadla aj slzička pri spomienke na krásny čas strávené s týmito deťmi. V záverečnej časti boli deťom slávnostne odovzdané šerpy a čiapky pani riaditeľkou a pani učiteľkami. Deti, ako pamiatku na Materskú školu dostali krásne detské knižky a pamätné listy. Piesňou Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje.. sme túto rozlúčku ukončili spoločne so všetkými deťmi s triedy Anjelíčkov.

        

      • Prváci a druháci na výlete v Trenčín

      • Dňa 20. 6. 2022 sa zúčastnili 1. a 2. roč. výletu v Trenčíne. Najprv sa venovali športovej aktivite - streľbe z luku. Lesoparkom prešli na Trenčiansky hrad. Na hrade sa im páčila galéria, Studňa lásky a iné časti hradu. Pod hradom si zakúpili drobné darčeky a v meste zmrzlinu, pizzu, hranolky. Počasie nám vyšlo. Deti mali zaujímavý zážitok.

      • Exkurzia na Budatínsky hrad

      • Celá trieda sme sa veľmi tešili na dnešný koncoročný výlet do Žiliny. Prvé dve vyučovacie hodiny sme sa v škole, pod vedením pani učiteliek Chlebanovej a Huťovej, pokúsili vyrobiť drôtený šperk. Bolo to zaujímavé, ale aj ťažké. Potom sme išli na železničnú stanicu, kde sme nastúpili na vlak do Žiliny. Po príchode sme sa naobedovali v McDonalde, odfotili sme sa na farských schodoch a v plnej sile sme vykročili k Budatínskemu hradu. Na hrade sme videli: výstavu o dejinách Žiliny, dobový nábytok, uniformy a fotky z vojny... Po mnohých schodoch sme vystúpili na hradnú vežu, odkiaľ sme mali krásny výhľad na celú Žilinu a okolie. Neskôr sme si pozreli kaplnku a nakoniec sme išli na drotársku výstavu. Videli sme, čo všetko sa dá vyrobiť z drôtu. Najviac sa nám páčili krokodíl, lokomotíva a slon. Po prezretí hradu sme išli naspäť do centra Žiliny, kde sme mali voľný rozchod. Unavení a plní zážitkov sme prišli opäť vlakom domov, kde nás už čakali rodičia. Samuel Jašurda, 7.A

      • Zabudnuté veci našich žiakov - aktualizácia pred koncom šk. roka

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       pripájame fotky zabudnutého oblečenia a dáždnikov  zo školy a ŠKD.

       Prosím skontrolujte si, či nie sú medzi nimi aj tie  Vaše.

       Pokiaľ také nájdete, tak prosím kontaktujte Váśho triedneho učiteľa.

        

       Prevziať tieto zabuduté veci si môžete  do 29.6.2022,  po tomto termíne budú v prvý júlový týždeň  odvezené do separačných nádob na textil.

        

       Ďakujeme za pochopenie 

      • Spolupráca s Katolíckou školou sv. Jozefa v Chorvátsku

      • 14. jún 2022 sa určite zapíše do histórie ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove. Týmto dňom začína naša spolupráca a priateľstvo s Katolíckou základnou školou v Šibeniku, v Chorvátsku. Prvé virtuálne stretnutie v angličtine našej pani riaditeľky  sestry Ľubici Mišíkovej  s riaditeľkou školy sestrou Mandicou Starčevic´ a žiačkami 8. triedy Gabi a Barbarou, bolo veľmi príjemné. Chorvátske dievčatá  nám predstavili svoju školu. Jej patrónom je sv. Jozef.  Priestory našej školy, aktivity, zaujímavosti mesta Púchov, prezentovali v anglickom jazyku žiaci 8. A triedy Tamarka Juhaniaková, Evka Rendeková a Samko Horváth.
            Pani riaditeľky obidvoch katolíckych škôl majú radosť, že „otvorili dvere novej spolupráci.“ A tešia sa na akúkoľvek formu stretnutia žiakov, učiteľov, zamestnancov, on - line alebo naživo. Stretnutie sprostredkovala a z chorvátčiny prekladala pani Mária Ševčíková.
            A hoci pochádzame z rôznych národov, máme rôzne zvyky, iný jazyk, spája nás tá istá viera a poslanie, aby sme boli „jedno srdce a jedna duša...“.  

      • Deviataci vo Viedni

      • V dňoch 12. - 14. 6. sme sa my, žiaci 9. ročníka, zúčastnili exkurzie v prekrásnom meste Viedeň. Do Viedne sme odchádzali v nedeľu rýchlikom a cestovali sme dlhé 4 hodiny aj s prestupom v Bratislave. V nedeľu poobede sme dorazili na hlavnú stanicu vo Viedni, ktorá nás prekvapila svojou veľkosťou, ale aj novými technológiami. Na premiestnenie do nášho ubytovania sme využili hneď niekoľko dopravných prostriedkov, napríklad: metro, autobus či električku. Mnohí z nás cestovali metrom prvýkrát. O 16:00 sme konečne prišli do apartmánu. Rýchlo sme sa vybalili, odpočinuli si a následne naše kroky smerovali do historického centra Viedne. Najskôr sme zavítali do Dómu sv. Štefana, ktorý je gotickou katedrálou. Dóm sv. Štefana zaberá prevažnú časť námestia s názvom Stephanplatz. Navštívili sme aj vyhliadkovú vežu, ktorá je súčasťou katedrály. Bolo naozaj úžasné, že sme mali Viedeň ako na dlani. Poprechádzali sme sa po meste a unavení sme išli rovno spať. Bol tu ďalší krásny slnečný deň - pondelok. Ráno sme išli do lokálneho obchodu s názvom Spar, v ktorom sme si kúpili potraviny. Rýchlo sme sa najedli, išli na metro, ktoré nás odviezlo na zastávku Schönbrunn. Prišli sme do záhrad tohto zámku a nemali sme slov. Čakalo nás mnoho zaujímavých druhov ruží či stromov. Zo záhrady sme sa presunuli do ZOO, v ktorej nás očarila panda, ľadové medvede, koaly či tulene. Ďalej sme išli na návštevu prírodovedného múzea, cisárskych hrobiek a klenotnice. Milovníkov histórie z našej triedy zaujali hlavne cisárske hrobky a klenotnica. Videli sme hrobky členov rodiny Habsburgovcov. Mnohí členovia rodiny mali majestátne hroby, no iní si priali mať jednoduchšie a klasické hroby. V klenotnici boli uložené poklady a klenoty Habsburgovcov, napríklad krásna monštrancia, náhrdelníky, koruny a odevy. V prírodovednom múzeu si každý našiel svoju časť. Nachádzali sa tam rôzne drahé kamene, kostry dinosaurov, odtlačky zvierat. Zaujali nás aj mnohé interakcie, ktoré boli v múzeu. V utorok ráno sme sa zbalili a išli do technického múzea. V technickom múzeu sme mohli vidieť úchvatné lokomotívy, roboty, evolúciu mobilných telefónov či televízie. Vyskúšali sme si tam aj prácu moderátorov televíznych novín. Väčšine spolužiakov sa pri rýchlom čítaní nemeckého textu zamotal jazyk. Prišli sme aj do zábavného parku Prater. Mnohí z nás pri pohľade na niektoré atrakcie zostali ako zmrazení, ale našli sa medzi nami aj odvážlivci, ktorí boli statoční a nebáli sa. Vyskúšali sme si rôzne atrakcie ako napríklad: strašidelný dom či autíčka. Zo zábavného parku sme išli na metro a prišli sme na hlavnú stanicu. So smutným výrazom na tvári sme nasadli do vlaku a po štyroch hodinách sme sa ocitli znova v Púchove. Bol to naozaj výborný a pestrý výlet, za  ktorý ďakujeme hlavne pani učiteľke Huťovej a pani učiteľke Chlebanovej  Ďakujeme . Nina Bučková

       Veľmi sa mi páčilo, všetko bolo krásne, aj ubytovanie. Dobré bolo aj to, že sa učíme cudzie jazyky, pretože sme dokázali komunikovať v angličtine alebo nemčine. Katarína Dovičinová

       Bolo super. S Maťom sme v zábavnom parku navštívili jeden z najväčších kolotočov s názvom Discovery. Určite sa chcem do Viedne ešte niekedy vrátiť. Joachim Kuťka

      • Škola v prírode v Rodinkove

      • Po dvojročnej prestávke sa aj naši žiaci dočkali vytúženej školy v prírode. Od 6. júna do 10. júna prežili tretiaci a štvrtáci úžasný čas uprostred nádhernej prírody v Rodinkove v Belušských Slatinách. Programom a aktivitami ich sprevádzali pani učiteľky Gabčová, Dašková, Virgová a pán učiteľ Mikušec. O naše zdravie a bezpečnosť sa s nasadením starala MUDr. Krumpová.

       V pondelok sme spoločne nastúpili do stroja času a každý deň sme sa preniesli do iného obdobia (súčasnosť, starovek, stredovek, budúcnosť). Na to, aby stroj času fungoval, potrebovali skupiny získavať časové kapsuly. Tie si zaslúžili splnením jednotlivých úloh a disciplín. Celá naša posádka sa rozdelila do štyroch vesmírnych lodí: Juno, Space drak, Orion, Galileo. Každá loď mala svojho kapitána, ktorým bol jeden z pedagógov. Spolu zápolili a snažili sa zdolávať rôzne úlohy: napr. množstvo disciplín na olympiáde či otázky vo vedomostnom kvíze.

       Pri hľadaní pokladu jednotlivé posádky lodí riešili úlohy a získavali indície. Po úspešnom splnení úloh dostala každá posádka kľúč od truhlice, v ktorej bola uložená hádanka. Získané indície pomohli hádanku vylúštiť. Odmenou bol sypúci sa sladký poklad pevnosti Boyard. Po namáhavých dňoch nesmela chýbať ani večerná diskotéka, ktorej hlavným tanečníkom bol pán učiteľ.

       Naša škola v prírode bola výnimočná aj v tom, že okrem zábavy a športu jej neodmysliteľnou súčasťou boli sväté omše, ktoré slúžil pán kaplán Belko. Pripravil si pre deti i rôzne aktivity, vďaka ktorým sa dozvedali viac o liturgických predmetoch či o živote niektorých svätých. V utorok nás navštívila pani riaditeľka a pripravila pre deti sladké prekvapenie. Pekným svedectvom bolo vytvorenie spoločenstva počas dvoch svätých omší so žiakmi ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre, ktorí tiež školu v prírode trávili v Rodinkove.

       Kvôli predpovediam o upršanom počasí sme program výletu do Trenčína trochu upravili a okrem exteriéru sme naplánovali i aktivity v interiéri. Výletom do Trenčína sme sa preniesli do stredoveku. Po prechádzke Brezinou až ku Trenčianskemu hradu sme sa prostredníctvom filmu Zakliata jaskyňa v Cinemax Trenčín preniesli do čias mýtov a legiend. Po náročnom programe bol príjemným posilnením obed v McDonalde a na radosť všetkých detí bodku za výletom v Trenčíne urobil nákup v obchode Dráčik. Na záver školy v prírode sme vyhodnotili posádky jednotlivých lodí, bodovanie čistoty kajút (izieb) i disciplínu jednotlivých posádok, za ktoré deti získali pekné ceny a diplomy.

       Svoje dojmy a zážitky si deti mohli zaznačiť do svojich denníkov, ktoré si sami vyrobili. Za všetky aspoň niekoľko vyjadrení detí: „Je to naj, naj, naj škola v prírode.“ „Ďakujeme učiteľom, že pre nás pripravili taký super program...“ „Podľa mňa by si učitelia zaslúžili obrovskú pochvalu...“

       Aj my učitelia ďakujeme Pánovi za krásny čas, ktorý sme spolu s deťmi mohli prežiť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje