• Erasmus+

    • Učme sa o svete po anglicky (projekt)

    • Opis projektu

     Naša škola sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do programu Erasmus+ s projektom Učme sa o svete po anglicky/ Let’s learn about the world in English language. V rámci projektu dvaja učitelia, Mgr. Huťová a Mgr. Rečka absolvovali dvojtýždňové kurzy v zahraničí. Oba kurzy profesionálneho rozvoja prebiehali v írskom Dubline, v škole Centre of English Studies. Poznatky a skúsenosti so zahraničného pobytu sa naplno využijú v prebiehajúcom projekte zameranom na aktívne využívanie cudzích jazykov (v tomto prípade anglického jazyka) vo vyučovaní iných predmetov, na posilňovanie medzipredmetových vzťahov v rámci metódy CLIL, na využívanie informačných a komunikačných technológií, a na rozvíjanie kritického myslenia žiakov.

     Mobility – absolvované kurzy

     Kurz Blended Learning bol zameraný na predstavenie nových stratégií vo vyučovaní, medzi ktoré patrí napríklad „flipped classroom“ (spôsob vyučovania, pri ktorom si žiaci problematiku učiva sami naštudujú doma a v škole problematiku precvičujú) alebo „blended learning“ (spôsob vyučovania, pri ktorom je výrazne podporená samostatná práca žiakov, žiaci pri učení aktívne využívajú moderné technológie). V rámci kurzu sa účastníci dozvedeli teoretické východiská, videli praktické ukážky fungovania týchto postupov a zapájania moderných technológií do vyučovania, a získali množstvo praktických rád a užitočných online zdrojov (autentické a polo-autentické materiály, nástroje, aplikácie).

     Kurz CLIL bol zameraný na upevnenie a praktické precvičenie metódy CLIL (content and language integrated learning). V rámci kurzu sa účastníci oboznámili s teoretickým pozadím tejto metódy, so spôsobmi ako integrovať cudzí jazyk do vyučovania svojho predmetu, aké postupy využívať, aby boli žiaci aktívne zapojení do vyučovania. Kurz poskytol účastníkom množstvo praktických ukážok, rád a materiálov.

     Oba kurzy boli sa v svojej podstate sústredili aj na dva dôležité aspekty vyučovacieho procesu, ktorými sú motivácia žiakov a rozvoj ich vyšších rozumových kompetencií.

     Výhodou zahraničných kurzov je okrem získania nových poznatkov i pobyt v inom kultúrnom prostredí, aktívne precvičovanie cudzieho jazyka a spoznávanie nových ľudí. V Dubline sme mali možnosť stretnúť sa s učiteľmi so Španielska, Talianska, Ruska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a vymeniť si svoje postrehy, skúsenosti a overené postupy. Zároveň sa nám otvorili dvere k možnej budúcej cezhraničnej spolupráci.

     Ciele projektu

     Ciele projektu nadväzujú na kľúčové potreby našej školy. Medzi hlavné ciele, ktoré sme si stanovili, patrí:

     -         zvyšovať kvalitu vzdelávania aj prostredníctvom využívania moderných vyučovacích postupov,

     -         posilňovať medzipredmetové vzťahy,

     -         zefektívniť využívanie informačných a komunikačných technológií (tablety, počítače, interaktívne tabule),

     -         rozvíjať vyššie myšlienkové kompetencie žiakov, ich kritické myslenie a osobnostný rast,

     -         motivovať pedagogických pracovníkov k profesijnému rastu,

     -         ponúknuť možnosti spolupráce iným organizáciám a hľadať strategické partnerstvá so zahraničnými organizáciami.

      

     Realizácia projektu

     Projekt bude prebiehať v školskom roku 2019/2020.

     Pripravované aktivity a podujatia: (pravidelne dopĺňané)

     September

     ·         informácie o projekte a pre pedagogických zamestnancov školy

     ·         prezentácia výstupov vzdelávacích kurzov - zasadnutie predmetovej komisie

     ·         Európsky deň jazykov 26.9. 2019

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje