• Trieda Ovečiek


     • Edukačná činnosť v jednotlvých triedach sa realizuje podľa ŠkVP, ktorý vychádza zo ŠVP. Podľa toho sú zostavené mesačné a týždenné plány. Deti sa snažíme motivovať a viesť k samostatnosti, k rozvoju myslenia, vlastnej kreativity, nácviku motorických zručností  a to v duchu kresťanských hodnôt. Naše deti majú veľmi radi hudbu, a tak už v rannom kruhu sa privítame v sprievode klavíra, ktorý máme v našej triede v relaxačnom kútiku. Počas dňa plníme edukačné činnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach kreatívnou a hravou formou, aby deti nemali pocit, že sa učia, ale aby sa tu dobre cítili a zažívali pokoj a radosť. 

      V tomto školskom roku začala v mesiaci október krúžková činnosť pod vedením pani učiteliek. Krúžky sú realizované len v rámci každej triedy - samostatne, čím nedochádza k miešaniu detí.


      V triede Ovečky ponúkame pre mladšie deti tieto krúžky:

      • výtvarný – Bc. Tatiana Bednárová
      • hudobno - anglický – Mgr. Marcela Gardoňová

         • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje