• Oznamy stravovanie

    • Stravovanie v školskom roku 2021/2022

    •  

     Vážení  rodičia,

     pre  školský rok 2021/2022 nastali zmeny v platení za stravu i v poskytovaní dotácie na stravovacie návyky dieťaťa.

     Dotacie_na_stravu_od_01.08.2021.pptx

     Od 1.8.2021 nadobúda účinnosť novela zákona o podpore výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“), ktorou sa  ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu na dieťaťa na 1. a 2. stupni v ZŠ  a v poslednom ročníku MŠ.  Podľa uvedenej novely bude mať nárok na dotáciu na stravu dieťaťa:

     • podľa § 4 ods.. 3. písm. a) zákona o dotáciach,  na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • podľa § 4 ods.. 3. písm. b) zákona o dotáciach, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
     • podľa § 4 ods.. 3. písm. c) zákona o dotáciach, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47€ od (1.8.2021 do 31.08.2021), respektíve 43,60€ (od 1.1.2022 do 31.12.2022) – táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením.

      

     Daňový bonus alebo príspevok na obedy

     Deti od 3 do 5 rokov

     • ak sú rodičia v hmotnej núdzi alebo životnom minime, majú nárok na dotáciu na stravu
     • rodičia dokladujú zriaďovateľovi(škole) potvrdením z ÚPSVaR

     Deti 5 ročné (predškoláci)

     • majú nárok na dotáciu na stravu aj dvojnásobný daňový bonus
     • školy dokladujú zriaďovateľovi(škole) čestným vyhlásením

     Deti od 6 do 15 rokov

     • majú nárok buď na dotáciu na stravu alebo zvýšený daňový bonus
     • školy dokladujú zriaďovateľovi(škole)čestným vyhlásením

     Deti od 15 rokov v poslednom ročníku ZŠ

     • majú nárok na dotáciu na stravu aj základný daňový bonus
     • školy dokladujú zriaďovateľovi(škole)čestným vyhlásením

      

     V prípade, ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách (viď horeuvedené prvé dve odrážky), pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť nárok na daňový bonus.

     Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na stravovanie na:

     1. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ)

     Na tieto deti si rodič ešte nemôže vzhľadom na vek uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale z dôvodu tohto veku dieťaťa, teda do 6 rokov, si rodič uplatňuje daňový bonus v dvojnásobnej výške (v roku 2021 suma 46,44 €).

     Pri deťoch do 6 rokov veku je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách (hmotná núdza a životné minimum) a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške.

     Tento postup je možný poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

     V prípade rodičov, ktorí spĺňajú podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov a môžu si na dieťa uplatniť daňový bonus, odporúčame uprednostniť daňový bonus a nie dotáciu na stravovanie.
     Dotácia na stravovanie je 1,30 € na deň. Ak by aj dieťa bolo v nejakom mesiaci 23 dní v škole, suma dotácie by bola 23 x 1,30 = 29,90 €. Suma zvýšeného daňového bonusu však predstavuje 39,47 €, od roku 2022 potom 43,60 €, čo je jednoznačne výhodnejšie.

      

     1. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v  ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku

     Rodičia, ktorí si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov (rodičia nepracujú, respektíve ich zdaniteľný príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje výšku 6-násobku minimálnej mzdy) alebo ak rodičia pred daňovým bonusom uprednostnili dotáciu na stravovanie.

     Ak si na takéto dieťa rodič uplatní nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, podľa uvedených informácií UPSVaR a FR SR úplne stráca nárok na daňový bonus za mesiace, za ktoré si uplatnil dotáciu na stravovanie. Teda nemá nárok ani na sumu zvýšeného daňového bonusu, ani na sumu základného daňového bonusu.

     Pri deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov veku. Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

      

     1. Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka alebo z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky). 

     Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

     Na tieto deti si z dôvodu dovŕšenia veku dieťaťa 15 rokov rodič už nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale uplatňuje si nárok na základný daňový bonus (v roku 2021 v sume 23,22 eura).

     Pri deťoch 15-ročných a starších, ktoré navštevujú ZŠ, je tak možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný daňový bonus.

      

      

     Aj naďalej prosíme uhrádzať náklady na stravovanie prevodným príkazom vopred (do 20. dňa v mesiaci) na účet SK16 0200 0000 0022 0709 2554 s príslušným variabilným symbolom žiaka. Poplatky za školskú jedáleň do edupage budeme pripisovať každý štvrtok.

     Na konci školského roku budú preplatky presúvané do ďalšieho školského roku a deviatakom  budú vrátené na účet.

      

     Pravidlá stravovania:

     1. Žiak musí obed skonzumovať v škole, obedy do obedára pre žiakov nebudú vydané. V prvý deň choroby, ak dieťa nebolo odhlásené zo stravy, sa obed môže odobrať do obedárov  čase  od 11.45 hod - 12.15 hod a 12.45 - 13.15 hod.  Prosíme, o dôsledné dodržiavanie uvedeného času nakoľko z prevádzkových a hygienických dôvodov Vám obed po tomto čase nebude vydaný do obedára. Za pochopenie ďakujeme.  Tento obed sa musí zaplatiť v plnej výške (dieťa nebolo v škole, nemá nárok na dotáciu zo školy i na dotáciu od štátu ak si ju uplatňuje). 
     2. Obedy bude možné odhlasovať deň/dni vopred od 8,00 hod. do 14,00 hod. na základe hesla pre rodičov na stránke EduPage alebo výnimočne telefonicky (0910 852 312) od 8,00 hod. do 14,00 hod. deň/dni vopred. Mimo uvedených hodín systém odhlásiť obedy neumožní (ani cez víkendy). V ten istý deň nie je možné dieťa odhlásiť.
     3. Žiak/čka musí byť prihlásený na stravovanie formou prihlášky. Pri jedálni sa nachádza elektronický čipový systém a žiak je povinný pri prebratí obeda sa odčipovať /zaznamenať odobratie obeda/
     4. Čip, ktorý dostali minulý rok, žiakovi ostáva a používa ho naďalej. V príde poškodenia/straty mu bude vydaný nový čip, ale musí zaň zaplatiť 3€.  Stratu prípadne poškodenie hlási triednemu učiteľovi a on následne ekonómke stravovania.
     5. Čipový systém umožňuje dieťaťu odobrať stravu, len keď ju má zaplatenú, preto je potrebné rešpektovať termín úhrad a výšku kreditu.
     6. Ak si žiak zabudne čip a má zaplatený a prihlásený obed, rieši situáciu s triednou učiteľkou/triednym, následne triedny vyučujúci s ekonómkou zodpovednou za stravovanie. Ide však o výnimočný prípad, ktorý sa nesmie stať pravidlom. Dieťa v prípade straty čipu nepríde o zakúpené obedy, ale si musí kúpiť nový čip. Náhradu za stratený alebo poškodený čip škola neposkytuje.
     7. Vydávanie obeda pre stravníkov: od 11:25 do 13.45 hod.  

      

     Tel. kontakt:   p. Pavlechová 0910 852 312

     Prihlaska_na_stravovanie_2021-22.docx

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje