• Otázky a odpovede

    • 1. Čo znamená, že je Vaša škola katolícka?

     Výchova a vzdelávanie v našej škole je v duchu kresťanských hodnôt. Snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka, teda rozvíjame rozumovú, emocionálnu, duchovnú a fyzickú inteligenciu, spolu s praktickou. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každé dieťa.

     2. Platí sa u Vás za štúdium?

     Nie, za štúdium v našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné.

     3. Musí byť dieťa pokrstené, aby mohlo študovať v tejto škole?

     Podmienkou nie je krst. Podstatné je, že rodič a dieťa chce študovať v tejto škole a zároveň rodič musí súhlasiť s výchovno-vzdelávacím programom školy, v rámci ktorého sú povinné dve hodiny náboženstva týždenne. Ak takýto žiak si chce počas štúdia doplniť akúkoľvek zo sviatostí, ochotne sa mu individuálne venujeme. Svedčia o tom niektorí naši absolventi.

     4. Aké predmety sa u Vás vyučujú? 

     Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Anglický jazyk učíme od 1. ročníka, informatiku od 2. ročníka, nemecký jazyk od 6. ročníka, Ďalej je rozšírená časová týždenná dotácia  prírodovedných predmetov a ponúkame bohatú škálu krúžkov.

     5. Kde študujú Vaši žiaci po skončení?

     Pokračujú na rôznych školách, podľa ich výberu. Na základe komunikácie s učiteľmi zo stredných škôl sú naši žiaci veľmi žiadaní kvôli vedomostiam a správaniu.

     6. Čítali sme, že Vaša škola je podľa agentúry INEKO najlepšia v meste Púchov a v okrese už niekoľko rokov za sebou. V celoslovenskom poradí za rok 2017/2018 ste boli na 90. mieste na Slovensku z 1 292 škôl. Tiež niekoľko rokov za sebou dosahujete najlepšie výsledky v národnom testovaní piatakov a deviatakov v Púchove a v okrese. Ako dosahujete tieto výsledky?

     V škole sa snažíme učiť zaujímavo, modernými spôsobmi učenia. Nemalú úlohu má aj duchovná formácia žiakov a množstvo formačných akcií, ako aj projekt Európskej únie, ktorý bol zameraný na vybavenie školy pomôckami, na čítanie s porozumením a informačno-komunikačné technológie. Pravidelne robíme diagnostiku školy. Na učenie má veľký vplyv racionálna, citová a duchovná časť osobnosti každého žiaka. Snažíme sa o vyváženosť formácie každej z uvedených zložiek a o ich vzájomné prepojenie. 

     7. Neznámkujete vo Vašej škole prísnejšie ako na ostatných základných školách?

     Každý učiteľ v našej škole sa snaží o objektívne známkovanie a prihliadanie na osobný výkon, snahu a danosti žiaka. Okrem toho, známky z polroka nejdú na prihlášky na stredné školy. Mnohé stredné školy si uvedomujú rozdiel v známkovaní a preto počet bodov za vysvedčenie na prijímacích skúškach na stredné školy dávajú nižší než počet bodov za výsledky z testovania piatakov a deviatakov, kde naši žiaci dostávajú vysoký počet bodov, vrátane žiakov s poruchami učenia. Mnohé školy úplne upustili od počtu bodov za vysvedčenie. Na viacerých prijímacích skúškach na stredné školy sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach. 

     8. Prijímate do Vašej školy žiakov s poruchami učenia?

     Áno, prijímame. Týmto žiakom sa venuje špeciálny pedagóg a majú aj niektoré úľavy vo vyučovaní. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje