• Škola otvorená rodičom

     • Škola otvorená rodičom

     • Škola otvorená rodičom

      1. Škola má zriadenú vlastnú webovú stránku – údaje na nej sa bezodkladne aktualizujú.

       

      1. Rodičia majú k dispozícii kontakt na triednych učiteľov – na začiatku školského roku dostanú tlačený zoznam s kontaktmi (telefón). Webová stránka školy obsahuje aj mená vyučujúcich a členov vedenia školy. Kontaktné údaje môžu byť dostupné aj v elektronických systémoch s chráneným prístupom. Známy je aj čas, kedy rodičia v škole vždy nájdu niekoho, kto im podá základné informácie.

       

      1. Rodičia môžu vstupovať do priestorov školy – škola, pretože musí dbať na bezpečnosti, nie vždy môže ponechať vstup do školy voľne otvorený. Pri (hlavnom) vstupe je zvonček. Ak cezeň rodič počas vyučovania či odpoludnia zazvoní, poverená osoba – vrátnička ho vpustí do školy.

       

      1. Rodičov informujeme prostredníctvom oznamov v žiackej knižke o tom, čo sa v škole bude diať – na začiatku školského roku na pvom rodičovskom stretnutí rodičia dostanú písomnú informáciu o tom, kedy budú napr. prázdniny, výlety a ďalšie aktivity usporadúvané školou.  Tieto informácie sú aj na webovej stránke školy, v časti novinky a priebežne sa aktualizujú.

       

      1. Komunikácia medzi školou (učiteľmi) a rodičmi je partnerská – na rodičov, ktorí sa obrátia na učiteľa alebo vedenie školy, si treba vždy urobiť čas, vypočuť si ich, ochotne im poradiť, ak treba pomôcť. Ak má škola dôvod požiadavku rodiča odmietnuť, treba ho objasniť.

       

      1. Rodič má právo z vlastnej iniciatívy rozprávať sa o prospechu alebo správaní svojo dieťaťa individuálne s konkrétnym učiteľom v čase, ktorý si dohodnú.

       

      1. V škole funguje rodičovské stretnutie, ktorá má celoškolské a triedne zoskupenia (združenia)

       

      1. Členovia rodičovského stretnutia môžu, po dohode podmienok s riaditeľom školy, bezodplatne využívať priestory školy na akcie.

       

      1. Učitelia a vedenie školy ponúkajú rodičom aj žiakom pravidelné konzultačné hodiny – na webovej stránke školy sú vypísané dni a hodiny, v ktorých sú jednotliví učitelia a členovia vedenia školy k dispozícii rodičom a žiakom.

       

      1. Rodičia majú okrem žiackej knižky a triednych schôdzok aj ďalšie možnosti, ako sa informovať o prospechu a správaní svojich detí – môžu to byť napr. školské zošitky (zrkadielka), individuálne informácie, telefón.

       

      1. O preberanom učive si rodičia môžu dohodnúť konzultáciu v trojici, a to učiteľ – žiak – rodič.

       

      1. Rodičom sa ponúkajú konzultácie s výchovným poradcom.

       

      1. Škola dokáže rodičom poradiť služby rôznych odborníkov – sú z externého prostredia, napr. detský psychológ, logopéd.

       

      1. Pre rodičov sa organizuje „škola“ – v tejto škole sa tým, ktorí o to majú záujem, objasňuje, čo, prečo a ako sa ich deti učia a ako vychovávať deti. Objasňuje sa, čím sa škola v tomto líši od iných škôl. Téma býva vopred stanovená, ale rodičia sa môžu spýtať aj na veci, ktorým sa v práci školy nerozumejú. V takejto škole sa stretávajú rodičia žiakov z rôznych ročníkov.

       

      1. Okrem toho sa rodičom spravidla dva razy v roku ponúka vzdelávací seminár s prednáškou a diskusiou – sú to prednášky či diskusie napr. s  spojenú s výchovnými a so vzdelávacími problémami v rodine a škole.

       

      1. Dbá sa na to, aby zápis do školy nebol iba administratívnou formalitou, ale spoločenskou udalosťou príjemnou pre rodičov i deti.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje