• Profil školy

      • Profil školy

      •  

       Cirkevná základná škola sv. Margity bola  zriadená dňom 01. augusta 2003 ako samostatný právny subjekt. V roku 2018 sa začala stavať materská škola, ktorá bola otvorená  01.septembra 2019. Od 1.9. 2020 bola základná škola zlúčená s materskou školou a vznikol nový samostatný právny subjekt Základná škola s materskou školou sv. Margity.

       SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY

       • je školou, ktorá kráča s dobou,
       • je charakteristická rodinnou atmosférou,
       • podľa hodnotenia INEKO je najlepšia zo základných škôl  v okrese v rokoch 2012-2021,
       • je najlepšia z púchovských základných škôl a okresu Púchov v testovaní deviatakov v rokoch 2012-2019 (v školskom roku 2019/2020, 2020/2021 sa národné testovanie neuskutočnilo z dôvodu pandémie), 
       • je najlepšia z púchovských základných škôl a zo škôl okresu Púchov v testovaní piatakov 2014-2019 (v školskom roku 2019/2020, 2020/2021 sa národné testovanie neuskutočnilo z dôvodu pandémie) ,
       • v hodnotení školskej diagnostiky školského networku v rámci Slovenska je s hodnotením Vynikajúca škola s perspektívou rastu,
       • v každej triede a v každej odbornej učebni má interaktívnu tabuľu,
       • v testovaní škôl Komparo 2013-2021 sa umiestnila medzi 25% najlepších škôl Slovenska v matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch,
       • množstvo projektov v škole _ Letná škola Spolu úspešnejší 2, Spolu múdrejší
       • krúžková činnosť je vedená pedagógmi školy.

        

       HLAVNÁ PROFILÁCIA ŠKOLY

       • anglický jazyk od 1. ročníka,
       • nemecký jazyk od 6. ročníka, 
       • informatická výchova od 2. ročníka,
       • náboženská výchova od 1. ročníka,
       • na 2. stupni posilnené vyučovanie matematiky, slovenského jazyka, spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov.

       Vedomosti a zručnosti často žiaci využívajú v rôznych súťažiach a olympiádach. Pravidelne organizujeme školy v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik a tiež tábor počas letných prázdnin.

       Hodnoty sa snažíme rozvíjať nielen na hodinách náboženstva, na triednických hodinách v rámci ktorých rozvíjame čnosti a životné zručnosti, ale aj na ročníkových duchovných obnovách. K atmosfére na škole prispieva aj školská kaplnka, kde počas dňa tu môžu prísť načerpať duchovnú posilu.  

       Žiaci sa podieľajú na rozhodovaní a zlepšovaní školy prostredníctvom aktívneho žiackeho parlamentu.

       V snahe zefektívniť a skvalitniť výchovu a vzdelávanie v našej škole sme sa rozhodli pre spoluprácu s Nadáciou Slovenska a s asociáciou S. Kovalíkovej a absolvovali sme školenie vysoko efektívneho učenia. 

       Materiálne zabezpečenie školy

       Vyučovanie žiakov sa uskutočňuje v budove školy a v priestoroch Katolíckeho domu. Budova školy bola postavená v roku 2008.  Máme vybavenú jazykovú, počítačovú učebňu, učebňu fyziky a chémie, krátko pred dokončením je diel%na na vyučovanie techniky. Vonku žiaci využívajú multifunkčné ihrisko a preliezky v areáli školy.  Interaktívna tabuľa je vo všetkých triedach a učebniach, vrátane ŠKD,  v  každej triede je inštalovaný pevný projektor. V celej budove je wifi.

       Priestory má aj dobre zariadený školský klub detí. Nachádza sa tu aj zväčšená školská jedáleň.

       Parkovanie áut je pred budovou školy.

       Materská škola 

       Materská škola  je pre žiakov a rodičov našej školy veľkým požehnaním a prínosom. Bola dokončená v novembri 2019 a spolufinncovaná z Európskej únie. 

       Voľný čas detí  

       Každoročne ponúkame deťom zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom bohatej škály krúžkov a ďalších príležitostných aktivít a akcii.

       Hlavným cieľom  a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev.

       ŠKD

       ŠKD zabezpečuje činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Svoju činnosť organizuje tak, aby sa deťom umožnila účasť aj na krúžkoch.

       ŠKD funguje v dvochddeleniach. Prevádzka ŠKD  je denne od 6.00 - 7.35 a od 11:15 do 15:45. Ponúkame aj ranný ŠKD. 

       Nezabúdame na rodičov

       S rodičmi sa stretávame aj na neformálnych stretnutiach pri športe, vo farnosti, ale tiež na spoločných podujatiach ako je Maškarný ples a Deň rodiny. 

       Našou snahou je komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a poskytnúť rodičom – plnohodnotné služby  v oblasti vzdelávania, výchovy a trávenia voľného času.     

        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje