• Katechézy Dobrého pastiera

     • ZŠ s MŠ sv. Margity otvára projekt ,,Katechézy Dobrého pastiera”, ktoré sa realizujú v materskej škole v Átriu. Átrium je pripravené prostredie pre deti od 3-6rokov, v ktorom deti môžu zažívať radosť cez Božie slovo a liturgiu. Zároveň  ponúka dieťaťu príležitosť a schopnosť zvoliť si primeranú činnosť, ktorá vychádza z jeho  vnútornej potreby, vedie ho k samostatnosti, nezávislosti, ovládaní seba, s využitím Montessoriovej metódy. V Katechézach pôjde teda o spoločnú náboženskú skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti a dospelí-vyškolené učiteľky. Témy sú vybrané z Biblie a liturgie  a riadia sa liturgickým rokom. Cieľom Katechéz Dobrého pastiera je budovať u detí hlbší vzťah s Pánom Ježišom a s ľuďmi.

        

      Sofia Cavalletti bola presvedčená, že Boha sa učíme spoznávať prostredníctvom Biblie, presnejšie udalostí, ktoré predstavujú základ kresťanstva: Ježišovho života, jeho smrti a zmŕtvychvstania. KDP sa preto nezakladá na náuke ani na zážitku, ale na kerygme: na udalostiach, ktoré sú pre nás skutočne radostnou zvesťou. Deti nie sú do Písma uvádzané formou biblických príbehov s didaktickou alebo moralizujúcou funkciou, ale formou, pri ktorej dovolíme, aby sa ich text dotkol. Autorky KDP Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi zdôrazňovali, že rozhodujúci vek pre katechézu je do 6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz o Bohu – milujúcom Otcovi, alebo o prísnom sudcovi. Odpozorovali, že potrebám najmenších detí zodpovedá obraz Boha ako Dobrého pastiera, preto je kľúčovou témou KDP podobenstvo o Dobrom pastierovi, cez ktoré sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – Dobrým pastierom. Bibliu prežívame celým svojim životom obvzlášť v liturgii a svoje naplnenie nachádza pri počúvaní spoločestvom, ktoré sa buduje pri eucharistickom slávení. Preto aj dieťa, ktoré spoznáva Dobŕeho pastiera, by sa malo voviesť do najväčšieho diania, pri ktorom ho stretávame: do svätej omše.

      Program KDP je rozdelený do troch úrovní na základe vývinových štádií dieťaťa, o ktorých hovorila Maria Montessori (rané detstvo, staršie detstvo a dospievanie). Podľa jednotlivých úrovní sa mení aj zariadenie a materiály používané v Átriu.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje